O MNIE

DOMINIKA DUDEK-BRZOZOWSKA

Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, gdzie otrzymałam wyróżnienie nadane przez Dziekana OIRP w Lublinie za uzyskanie jednego z najwyższych wyników w czasie aplikacji radcowskiej. 

Z wyróżnieniem ukończyłam studia dzienne na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w trakcie których byłam wielokrotnie nagradzana stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców z branży budowlanej, przewozowej, produkcyjnej oraz e-commerce. Praktykę zawodową zdobywałam w renomowanych lubelskich kancelariach prawnych. 

Swoje zawodowe zainteresowania skupiam wokół szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, w ramach której zajmuję się kompleksowym wdrażaniem RODO w organizacji przedsiębiorstw, a także prawa e-commerce, oferując m.in. usługi konstruowania umów, polityk czy regulaminów sprzedaży dla sklepów internetowych.

Specjalizuję się również w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie administracyjnym, z których to dziedzin najczęściej świadczę usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. 

Jednocześnie zajmuję się doradztwem prawnym na rzecz klientów indywidualnych. W ramach tej praktyki, w szczególności dochodzę w imieniu Klientów odszkodowań powypadkowych, roszczeń związanych z kredytami frankowymi, prowadzę sprawy o zapłatę, rozwód, separację czy zasądzenie alimentów.

Jako pełnomocnik reprezentuję klientów w negocjacjach, w postępowaniach sądowych, przed organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.

Prywatnie jestem pasjonatką sztuk plastycznych i tańca.

 
Obsługa prawna firm Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
I DORADZTWO KORPORACYJNE

Kancelaria oferuje kompleksową prawną obsługę na terenie Lublina oraz całej Polski podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, dostosowaną do branży i skali działalności, w ramach której zajmuję się:
 • bieżącym doradztwem korporacyjnym w zakresie prawa handlowego oraz prawa cywilnego,
 • obsługą organów spółek oraz przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej, w tym uchwał wspólników, zarządu, rady nadzorczej czy regulaminu pracy zarządu,
 • organizacją zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • reprezentacją w postępowaniu rejestrowym (KRS)
 • doradztwem z zakresu prawa pracy, w tym sporządzaniem i negocjowaniem umów z pracownikami, tworzeniem regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów pracy zdalnej,
 • opiniowaniem, sporządzaniem i negocjowaniem umów w obrocie gospodarczym, listów intencyjnych, regulaminów czy ogólnych warunków umów,
 • reprezentacją w postępowaniach cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
 • reprezentacją w negocjacjach i mediacjach gospodarczych,
 • windykacją należności,
 • wdrożeniem i stosowaniem standardów ochrony danych osobowych w organizacji,
 • doradztwem w zakresie zmian właścicielskich i kapitałowych tj. przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, zbycie udziałów lub akcji, podwyższenie kapitału zakładowego,
 • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego.

Obsługa prawna firm Lublin

Ochrona danych osobowych/RODO Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/RODO

Kancelaria oferuje merytoryczne wsparcie i kompleksowe wdrożenie RODO w organizacji podmiotów gospodarczych, w ramach którego zajmuję się:
 • udzielaniem porad i opinii prawnych,
 • audytem organizacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przygotowaniem dokumentacji, umów oraz wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych zgodnych z RODO, w tym polityk bezpieczeństwa, polityk prywatności czy regulaminów ochrony danych,
 • oceną naruszeń i przygotowywaniem zgłoszeń naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego,
 • reprezentacją przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, w tym doradztwem w ramach postępowań kontrolnych i postępowań w sprawie naruszenia danych osobowych,
 • doradztwem prawnym dla Inspektora Ochrony Danych lub przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
 • prowadzeniem szkoleń dla pracowników i administratora danych z zakresu praktycznego stosowania RODO.

Zajmuję się również doradztwem prawnym i reprezentacją osób fizycznych, których dane osobowe zostały naruszone w zakresie realizacji przysługujących im uprawnień, w tym dochodzenia na drodze postępowania sądowego od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za szkodę poniesioną ujawnieniem danych osobowych.

Ochrona danych osobowych/RODO Lublin

Prawo e-commerce Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

PRAWO E-COMMERCE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu elektronicznego, w tym:
 • bieżące doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony praw konsumentów czy świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • audyt prawny stron internetowych, sklepów internetowych oraz platform sprzedażowych,
 • tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów internetowych, serwisów czy platform sprzedażowych,
 • tworzenie polityk prywatności oraz plików cookies, regulaminów newslettera, regulaminów konkursów i promocji oraz klauzul informacyjnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów z dostawcami, podwykonawcami i kontrahentami w zakresie dostarczania usług internetowych.

Prawo e-commerce Lublin

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także reprezentację w postępowaniach cywilnych, w tym:
 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i analiz,
 • tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie zasadności inicjowania postępowania sądowego, z uwzględnieniem korzyści i powiązanych z procesem kosztów,
 • windykację należności, w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód z dłużnikami,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu naruszenia dóbr osobistych,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu zobowiązań, w tym związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, czynami niedozwolonymi, czy bezpodstawnym wzbogaceniem,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa rzeczowego, w tym związanych z naruszeniem własności i posiadania, zasiedzeniem, rozgraniczeniem, zniesieniem współwłasności, czy bezumownym korzystaniem z nieruchomości,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa spadkowego, w tym związanych z przyjęciem i odrzuceniem spadku, działem spadku, stwierdzeniem nieważności testamentu czy dochodzeniem zachowku,
 • prowadzenie spraw sądowych w zakresie ochrony konsumentów, w tym związanych z wadami rzeczy sprzedanej,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, polubownymi, innymi organami mediacyjnymi oraz organami egzekucyjnymi.

Prawo cywilne Lublin,
Porady prawne Lublin

Prawnik nieruchomości Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie podejmowania inwestycji na rynku nieruchomości, w tym:
 • tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów dotyczących nieruchomości, w tym umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych sprzedaży, najmu, najmu okazjonalnego, dzierżawy, zlecenia, o dzieło czy podwykonawstwo,
 • doradztwo w procesie nabywania i zbywania nieruchomości,
 • wykonywanie analizy nieruchomości pod względem możliwych ryzyk i obciążeń finansowych związanych z nabyciem nieruchomości tzw. due diligence nieruchomości,
 • reprezentację w sprawach sądowych związanych z procesem inwestycyjnym, jak również z wykonawstwem,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Prawnik nieruchomości Lublin

Kredyty frankowe Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

KREDYTY FRANKOWE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia roszczeń z umów o kredyt denominowany i indeksowany do CHF, w tym:
 • opiniowanie umów kredytowych w zakresie występowania klauzul niedozwolonych i postanowień prowadzących do nieważności umowy,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie zasadności inicjowania postępowania sądowego, z uwzględnieniem korzyści i powiązanych z procesem kosztów,
 • sporządzanie reklamacji bankowych oraz reprezentowanie kredytobiorców w negocjacjach ugodowych z bankiem,
 • reprezentację kredytobiorców w postępowaniu sądowym, w tym przygotowanie pozwu, dalszych pism procesowych, wniosków o zabezpieczenie czy środków zaskarżenia,
 • nadzorowanie wykonania prawomocnego wyroku,
 • reprezentację przed sądem wieczystoksięgowym w sprawie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Kredyty frankowe Lublin

Odszkodowania Lublin, Kancelaria odszkodowawcza Lublin, Odszkodowania komunikacyjne Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

ODSZKODOWANIA

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w dobrach prawnie chronionych, w szczególności za szkody powstałe wskutek: wypadków komunikacyjnych (odszkodowania powypadkowe, w tym za śmierć osoby najbliższej oraz uszkodzenie ciała), błędów medycznych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, uszkodzenia mienia, szkód wyrządzonych przez pracownika (odszkodowania od pracownika), niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy oraz innych.

Oferta obejmuje m.in.:
 • analizę sprawy w zakresie określenia szans na uzyskanie potencjalnego odszkodowania lub/i zadośćuczynienia oraz jego wysokości,
 • sporządzenie zgłoszenia szkody oraz reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem lub innym podmiotem/sprawcą zdarzenia,
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym,
 • nadzór nad wykonaniem zapadłych orzeczeń.
W zakresie szkód osobowych oraz roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia m.in.
 • zadośćuczynienia za krzywdę,
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek opieki medycznej,
 • zwrotu kosztów ewentualnej opieki świadczonej przez osoby trzecie (w tym członków rodziny),
 • zwrotu utraconego dochodu (jeżeli w związku z wypadkiem konieczne było przebywanie na zwolnieniu lekarskim),
 • zwrotu kosztów zniszczonych w wypadku rzeczy,
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb (np. wydatków na leczenie, rehabilitację) oraz renty z tytułu utraty widoków na przyszłość (wyrównanie utraty możliwości zarobkowych).

Odszkodowania Lublin,
Kancelaria odszkodowawcza Lublin, Odszkodowania komunikacyjne Lublin

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Kancelaria oferuje profesjonalne usługi prawne w zakresie reprezentowania przedsiębiorców oraz osób fizycznych na każdym etapie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym:
 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym przed organami podatkowymi oraz celno-skarbowymi,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji bądź postanowienia,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Lublin

Prawo rodzinne Lublin, Rozwód Lublin, Alimenty Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

PRAWO RODZINNE

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentację w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach:
 • o rozwód i separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • o zasądzenie i podwyższenie alimentów, a także uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • dotyczących władzy rodzicielskiej oraz sprawowania opieki nad dziećmi,
 • ustaleniem ojcostwa lub macierzyństwa.

Prawo rodzinne Lublin,
Rozwód Lublin,
Alimenty Lublin

Informujemy, iż w ramach naszej strony internetowej, w celu zapewnienia jej prawidłowego działania oraz w celach statystycznych, stosujemy pliki cookies. Możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Politykę Prywatności.