REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
DDB-KANCELARIA.PL ORAZ UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ONLINE

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.ddb-kancelaria.pl zwanej dalej „Serwisem” w postaci: udostępniania treści Serwisu oraz udzielania porad prawnych online z wykorzystaniem formularza kontaktowego, jak również poczty elektronicznej pod adresem: biuro@ddb-kancelaria.pl oraz za pośrednictwem komunikatorów internetowych takich jak Skype, Microsoft Teams, Google Meet zwanych dalej „Usługami” przez Radcę Prawnego Dominikę Dudek-Brzozowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska, adres: ul. Generała Witolda Urbanowicza 10/13, 20-291 Lublin, NIP: 9462709861, REGON: 389930571 zwanego dalej „Kancelarią”.
2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie osobom korzystającym z Serwisu zwanym dalej ,,Użytkownikami”, w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3. Kancelaria oświadcza, że świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
4. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, warunki zawierania i rozwiązywania umów, zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Serwis jest udostępniany przez Kancelarię za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych tam materiałów, należą do Kancelarii, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
7. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu oraz jego przestrzegania.
8. Użytkownik kontynuując korzystanie z Serwisu:
1) potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
2) potwierdza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i rozumie, w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe przez Kancelarię.
9. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika korzystającego z Serwisu treści nieprawdziwych, wprowadzających w błąd oraz treści o charakterze bezprawnym.

§2.
RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Kancelaria świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu:
1) nieodpłatne korzystanie z Serwisu, zawierającego informacje dotyczące m.in. profilu Kancelarii, zakresu świadczonych usług, danych kontaktowych,
2) kontakt z Kancelarią w celu zamówienia odpłatnej porady prawnej online z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
2. Za nieodpłatne korzystanie z Serwisu uważa się każdą czynność Użytkownika, prowadzącą do zapoznania się z informacjami zawartymi w Serwisie.
3. Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności Serwisu 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem sytuacji czasowego zaprzestania udostępniania Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności serwisowych lub innych czynności związanych z modyfikacją Serwisu.

§3.
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu, Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne dotyczące wykorzystywanego sprzętu:
1) powinien posiadać urządzenia końcowe (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny,
2) powinien zainstalować na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, wersję przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
3) w przypadku Usługi, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 2 Regulaminu, powinien posiadać aktywne konto poczty e-mail oraz numer telefonu.
2. W celu skorzystania z Porady Online, o której mowa w § 4 ust.1 Regulaminu, w formie wideokonferencji, Użytkownik powinien zainstalować na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, komunikator internetowy umożliwiający usługę wideokonferencji, (Skype, Microsoft Teams) oraz wyposażyć się w kamerę wideo, mikrofon i głośniki lub zestaw słuchawkowy.
3. W celu skorzystania z Porady Online, o której mowa w § 4 ust.1 Regulaminu, w ramach której zostanie stworzony dla Użytkownika dokument tekstowy, do prawidłowego korzystania z usługi konieczne jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego oraz programów pozwalających na odczyt, edycję lub zapis plików word i pdf np. Adobe Acrobat Reader czy pakietu Microsoft Office.
4. Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu zobowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie na którym chce korzystać z Serwisu spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
5. W przypadku niespełnienia warunków technicznych, o których mowa powyżej oraz braku akceptacji zasad określonych w niniejszym Regulaminie, dalsze korzystanie z Serwisu nie jest możliwe.
6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich Kancelarii.
7. Zabrania się powielania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób fragmentów treści zamieszczonych w Serwisie, bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Kancelarii.
8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty, z wyłączeniem korzystania z zamieszczonych tam materiałów w celach komercyjnych.
9. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

§4.
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI PORADY PRAWNE ONLINE

Informacje Ogólne.

1. Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną w formie porad prawnych online z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie zwane dalej „Poradami Online” na rzecz Klientów.
2. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, czynności w celu otrzymania Porady Online może dokonywać jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
3. W ramach Porady Online możliwe jest uzyskanie:
1) ustnej lub pisemnej porady prawnej,
2) pisemnej opinii prawnej,
3) sporządzonej indywidualnie umowy lub analizy do przesłanej umowy,
4) wzorca umowy, regulaminu, uchwał lub innych aktów,
5) pisma procesowego lub innego pisma wymagającego wskazania argumentacji prawnej.
4. Porady Online mogą zostać udzielone, zgodnie z wyborem Klienta: telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych m.in. Skype, Microsoft Teams, Google Meet w formie wideokonferencji.
5. Skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w celu zamówienia Porady Online jest usługą nieodpłatną, zaś za udzielenie Porady Online, Kancelaria pobiera wynagrodzenie, każdorazowo ustalane i wskazywane przez Kancelarię przed zawarciem umowy, zaakceptowane przez Klienta.
6. Wynagrodzenie za uzyskanie Porady Online płatne jest z góry, przed przystąpieniem do udzielenia Porady Online, w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT.
7. Za wykonaną usługę, Kancelaria wystawia Klientowi fakturę VAT.
8. Kancelaria ma prawo odmówić udzielenia porady prawnej z przyczyn wskazanych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz w przypadku, gdy treść wiadomości skierowanej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Kancelarii, a także kiedy udzielenie porady prawnej z innych przyczyn jest niemożliwe.

Sposób składania zamówienia.

9. Aby zamówić Poradę Online, Klient powinien:
1) wypełnić zamieszczony w Serwisie formularz kontaktowy lub wysłać wiadomość e-mail na adres Kancelarii: biuro@ddb-kancelaria.pl, oraz szczegółowo opisać problem prawny, zadać pytanie oraz w miarę możliwości załączyć skany dokumentów dotyczących sprawy,
2) wskazać formę udzielenia Porady Online (wiadomość mailowa, rozmowa telefoniczna czy spotkanie w formie wideokonferencji),
3) w razie konieczności, na wezwanie Kancelarii, uzupełnić dokumenty lub informacje niezbędne do wykonania usługi.
10. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ustępie powyżej, Kancelaria przedstawi Klientowi w wiadomości przesłanej na wskazany przez niego adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów lub informacji, warunki współpracy obejmujące: wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania usługi prawnej, dane do realizacji przelewu oraz możliwy termin jej wykonania.
11. Klient na żądanie Kancelarii jest zobowiązany przestawić dane niezbędne do zawarcia umowy tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, również nazwę przedsiębiorstwa, adres siedziby oraz numer NIP.

Warunki zawarcia i wykonania umowy.

12. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych w formie Porady Online jest:
1) zaakceptowanie zasad współpracy i przesłanie akceptacji na adres Kancelarii: biuro@ddb-kancelaria.pl,
2) przesłanie wszystkich wymaganych przez Kancelarię dokumentów lub informacji,
3) dokonanie zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii wskazany w wiadomości zwrotnej,
4) zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz ich akceptacja.
13. Z chwilą spełnienia warunków, o których mowa w ustępie 12 powyżej, pomiędzy Kancelarią a Klientem zostaje zawarta umowa na warunkach wynikających z korespondencji e-mail i niniejszego Regulaminu.
14. Warunkiem przystąpienia do wykonania Porady Online zgodnie ze wskazanym terminem lub przesłania Klientowi linku do spotkania online, jest zaksięgowanie wpłaty wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii, z zastrzeżeniem ustępu 24 poniżej.
15. Kancelaria zobowiązana jest do udzielenia Porady Online w terminie wskazanym w warunkach współpracy, z zastrzeżeniem ustępu 16-17 poniżej.
16. W sprawach skomplikowanych, Kancelaria jest uprawniona do przedłużenia terminu wykonania Porady Online, o czym jest zobowiązana poinformować Klienta w wiadomości zawierającej warunki współpracy.
17. W przypadku gdy po zaksięgowaniu wpłaty wynagrodzenia zachodzi konieczność uzupełnienia dodatkowych dokumentów lub informacji, których brak uniemożliwia udzielenie Porady Online, termin do udzielenia Porady Online liczony jest od momentu dostarczenia tych dokumentów lub informacji przez Klienta.
18. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką Klienta w udzieleniu dokumentów lub informacji, o których mowa w ustępie 17 powyżej, ani też spowodowaną podaniem przez Klienta błędnych lub niepełnych informacji o stanie faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie tych informacji.
19. Kancelaria udziela Porady Online wyłącznie w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta. Dostarczenie przez Klienta błędnych lub niepełnych informacji o stanie faktycznym sprawy, jak również niedostarczenie lub niepełne dostarczenie dokumentów, pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność wykonanej usługi, co wyłącza jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Kancelarii.
20. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Poradę Online ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.
21. Kancelaria zapewnia, że informacje pozyskane w trakcie udzielenia Porady Online są objęte tajemnicą radcy prawnego.

Odstąpienie od umowy.

22. Klient będący osobą fizyczną dokonującą zamówienia usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową zwany dalej „Konsumentem” ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy o świadczenie usług prawnych w formie Porady Online bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z jednoczesnym zwrotem otrzymanego wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
23. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta będącego Konsumentem wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Kancelarii: biuro@ddb-kancelaria.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem powyższego terminu.
24. W przypadku Klientów będących Konsumentami, Kancelaria przystępuje do wykonania Porady Online, po upływie terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie 22 powyżej, chyba że Konsument złoży oświadczenie, że wykonanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o następującej treści: „Jestem zainteresowany, aby Kancelaria przystąpiła do udzielenia Porady Online przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni) i mam świadomość, że z chwilą udzielenia porady przez Kancelarię, nie będzie przysługiwało mi prawo do odstąpienia od umowy”.
25. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust.24 powyżej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia.
26. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku niezrealizowania przez Kancelarię zamówionej Porady Online w umówionym terminie, bez uprzedniego powiadomienia o wydłużeniu terminu realizacji, z zastrzeżeniem ustępów 16-17 powyżej, z jednoczesnym zwrotem otrzymanego wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
27. Kancelaria jest uprawniona do odstąpienie od umowy jeżeli:
1) na wezwanie Kancelarii Klient nie dostarczy dokumentów lub informacji niezbędnych do prawidłowego udzielenia Porady Online;
2) w trakcie realizacji Porady Online wyjdą na jaw okoliczności uprawniające Kancelarię do odmowy udzielenia porady prawnej z przyczyn wskazanych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz w przypadku, gdy treść wiadomości skierowanej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Kancelarii,
3) Klient rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
z jednoczesnym zwrotem otrzymanego wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia Klientowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Reklamacje.

28. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej usługi prawnej w formie Porady Online.
29. Szczegółowe zasady składania reklamacji wskazane są w § 5niniejszego Regulaminu.

§5.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e mail: biuro@ddb-kancelaria.pl lub listownie na adres siedziby Kancelarii.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1) słowo „Reklamacja” w tytule wiadomości;
2) dane użytkownika w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,
3) opis reklamacji.
4. Kancelaria dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i przesyłana w formie w jakiej została zgłoszona na adres wskazany w zgłoszeniu.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Kancelaria wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
6. W razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania/wykonania usługi, Klient zobowiązany jest do ich przekazania na żądanie Kancelarii.
7. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
2) skierowania sprawy do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
3) zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu.
8. Klient będący Konsumentem może skorzystać z platformy UE ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl.

§6.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług spowodowane awarią lub wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Kancelarii.
2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.

§7.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dominika Dudek-Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska, adres: ul. Generała Witolda Urbanowicza 10/13, 20-291 Lublin, NIP: 9462709861, REGON: 389930571.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się pod adresem: biuro@ddb-kancelaria.pl.
3. Dane oznaczone jako obowiązkowe w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie są wymagane w celu kontaktu z Kancelarią. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.
4. Kancelaria zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta odpowiednio do stopnia zagrożenia.
5. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Użytkownikom uprawnieniach, znajduje się w Polityce Prywatności.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.
2. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi będzie odbywać się poprzez umieszczenie Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o zmianie Regulaminu.
4. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych Kancelarii ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności.
5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego postanowienia. W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
6. Kancelaria ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług w Serwisie.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
8. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać polubownie, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kancelarii, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [Dominika Dudek-Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska, adres: ul. Generała Witolda Urbanowicza 10/13, 20-291 Lublin, NIP: 9462709861, REGON: 389930571 e-mail: biuro@ddb-kancelaria.pl]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Obsługa prawna firm Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
I DORADZTWO KORPORACYJNE

Kancelaria oferuje kompleksową prawną obsługę na terenie Lublina oraz całej Polski podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, dostosowaną do branży i skali działalności, w ramach której zajmuję się:
 • bieżącym doradztwem korporacyjnym w zakresie prawa handlowego oraz prawa cywilnego,
 • obsługą organów spółek oraz przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej, w tym uchwał wspólników, zarządu, rady nadzorczej czy regulaminu pracy zarządu,
 • organizacją zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • reprezentacją w postępowaniu rejestrowym (KRS)
 • doradztwem z zakresu prawa pracy, w tym sporządzaniem i negocjowaniem umów z pracownikami, tworzeniem regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów pracy zdalnej,
 • opiniowaniem, sporządzaniem i negocjowaniem umów w obrocie gospodarczym, listów intencyjnych, regulaminów czy ogólnych warunków umów,
 • reprezentacją w postępowaniach cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
 • reprezentacją w negocjacjach i mediacjach gospodarczych,
 • windykacją należności,
 • wdrożeniem i stosowaniem standardów ochrony danych osobowych w organizacji,
 • doradztwem w zakresie zmian właścicielskich i kapitałowych tj. przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, zbycie udziałów lub akcji, podwyższenie kapitału zakładowego,
 • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego.

Obsługa prawna firm Lublin

Ochrona danych osobowych/RODO Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/RODO

Kancelaria oferuje merytoryczne wsparcie i kompleksowe wdrożenie RODO w organizacji podmiotów gospodarczych, w ramach którego zajmuję się:
 • udzielaniem porad i opinii prawnych,
 • audytem organizacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przygotowaniem dokumentacji, umów oraz wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych zgodnych z RODO, w tym polityk bezpieczeństwa, polityk prywatności czy regulaminów ochrony danych,
 • oceną naruszeń i przygotowywaniem zgłoszeń naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego,
 • reprezentacją przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, w tym doradztwem w ramach postępowań kontrolnych i postępowań w sprawie naruszenia danych osobowych,
 • doradztwem prawnym dla Inspektora Ochrony Danych lub przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
 • prowadzeniem szkoleń dla pracowników i administratora danych z zakresu praktycznego stosowania RODO.

Zajmuję się również doradztwem prawnym i reprezentacją osób fizycznych, których dane osobowe zostały naruszone w zakresie realizacji przysługujących im uprawnień, w tym dochodzenia na drodze postępowania sądowego od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za szkodę poniesioną ujawnieniem danych osobowych.

Ochrona danych osobowych/RODO Lublin

Prawo e-commerce Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

PRAWO E-COMMERCE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu elektronicznego, w tym:
 • bieżące doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony praw konsumentów czy świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • audyt prawny stron internetowych, sklepów internetowych oraz platform sprzedażowych,
 • tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów internetowych, serwisów czy platform sprzedażowych,
 • tworzenie polityk prywatności oraz plików cookies, regulaminów newslettera, regulaminów konkursów i promocji oraz klauzul informacyjnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów z dostawcami, podwykonawcami i kontrahentami w zakresie dostarczania usług internetowych.

Prawo e-commerce Lublin

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także reprezentację w postępowaniach cywilnych, w tym:
 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i analiz,
 • tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie zasadności inicjowania postępowania sądowego, z uwzględnieniem korzyści i powiązanych z procesem kosztów,
 • windykację należności, w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód z dłużnikami,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu naruszenia dóbr osobistych,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu zobowiązań, w tym związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, czynami niedozwolonymi, czy bezpodstawnym wzbogaceniem,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa rzeczowego, w tym związanych z naruszeniem własności i posiadania, zasiedzeniem, rozgraniczeniem, zniesieniem współwłasności, czy bezumownym korzystaniem z nieruchomości,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa spadkowego, w tym związanych z przyjęciem i odrzuceniem spadku, działem spadku, stwierdzeniem nieważności testamentu czy dochodzeniem zachowku,
 • prowadzenie spraw sądowych w zakresie ochrony konsumentów, w tym związanych z wadami rzeczy sprzedanej,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, polubownymi, innymi organami mediacyjnymi oraz organami egzekucyjnymi.

Prawo cywilne Lublin,
Porady prawne Lublin

Prawnik nieruchomości Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie podejmowania inwestycji na rynku nieruchomości, w tym:
 • tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów dotyczących nieruchomości, w tym umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych sprzedaży, najmu, najmu okazjonalnego, dzierżawy, zlecenia, o dzieło czy podwykonawstwo,
 • doradztwo w procesie nabywania i zbywania nieruchomości,
 • wykonywanie analizy nieruchomości pod względem możliwych ryzyk i obciążeń finansowych związanych z nabyciem nieruchomości tzw. due diligence nieruchomości,
 • reprezentację w sprawach sądowych związanych z procesem inwestycyjnym, jak również z wykonawstwem,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Prawnik nieruchomości Lublin

Kredyty frankowe Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

KREDYTY FRANKOWE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia roszczeń z umów o kredyt denominowany i indeksowany do CHF, w tym:
 • opiniowanie umów kredytowych w zakresie występowania klauzul niedozwolonych i postanowień prowadzących do nieważności umowy,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie zasadności inicjowania postępowania sądowego, z uwzględnieniem korzyści i powiązanych z procesem kosztów,
 • sporządzanie reklamacji bankowych oraz reprezentowanie kredytobiorców w negocjacjach ugodowych z bankiem,
 • reprezentację kredytobiorców w postępowaniu sądowym, w tym przygotowanie pozwu, dalszych pism procesowych, wniosków o zabezpieczenie czy środków zaskarżenia,
 • nadzorowanie wykonania prawomocnego wyroku,
 • reprezentację przed sądem wieczystoksięgowym w sprawie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Kredyty frankowe Lublin

Odszkodowania Lublin, Kancelaria odszkodowawcza Lublin, Odszkodowania komunikacyjne Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

ODSZKODOWANIA

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w dobrach prawnie chronionych, w szczególności za szkody powstałe wskutek: wypadków komunikacyjnych (odszkodowania powypadkowe, w tym za śmierć osoby najbliższej oraz uszkodzenie ciała), błędów medycznych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, uszkodzenia mienia, szkód wyrządzonych przez pracownika (odszkodowania od pracownika), niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy oraz innych.

Oferta obejmuje m.in.:
 • analizę sprawy w zakresie określenia szans na uzyskanie potencjalnego odszkodowania lub/i zadośćuczynienia oraz jego wysokości,
 • sporządzenie zgłoszenia szkody oraz reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem lub innym podmiotem/sprawcą zdarzenia,
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym,
 • nadzór nad wykonaniem zapadłych orzeczeń.
W zakresie szkód osobowych oraz roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia m.in.
 • zadośćuczynienia za krzywdę,
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek opieki medycznej,
 • zwrotu kosztów ewentualnej opieki świadczonej przez osoby trzecie (w tym członków rodziny),
 • zwrotu utraconego dochodu (jeżeli w związku z wypadkiem konieczne było przebywanie na zwolnieniu lekarskim),
 • zwrotu kosztów zniszczonych w wypadku rzeczy,
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb (np. wydatków na leczenie, rehabilitację) oraz renty z tytułu utraty widoków na przyszłość (wyrównanie utraty możliwości zarobkowych).

Odszkodowania Lublin,
Kancelaria odszkodowawcza Lublin, Odszkodowania komunikacyjne Lublin

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Kancelaria oferuje profesjonalne usługi prawne w zakresie reprezentowania przedsiębiorców oraz osób fizycznych na każdym etapie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym:
 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym przed organami podatkowymi oraz celno-skarbowymi,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji bądź postanowienia,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Lublin

Prawo rodzinne Lublin, Rozwód Lublin, Alimenty Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

PRAWO RODZINNE

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentację w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach:
 • o rozwód i separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • o zasądzenie i podwyższenie alimentów, a także uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • dotyczących władzy rodzicielskiej oraz sprawowania opieki nad dziećmi,
 • ustaleniem ojcostwa lub macierzyństwa.

Prawo rodzinne Lublin,
Rozwód Lublin,
Alimenty Lublin

Informujemy, iż w ramach naszej strony internetowej, w celu zapewnienia jej prawidłowego działania oraz w celach statystycznych, stosujemy pliki cookies. Możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Politykę Prywatności.