POLITYKA PRYWATNOŚCI
KANCELARII RADCY PRAWNEGO DOMINIKI DUDEK-BRZOZOWSKIEJ

§ 1.
WSTĘP

1. Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska zwana dalej „Kancelarią” przywiązuje szczególną wagę do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach swojej działalności zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: „RODO”.
2. Zapoznając się z niniejszą Polityką Prywatności dowiedzą się Państwo w jaki sposób Kancelaria może gromadzić, wykorzystywać, udostępniać oraz przetwarzać dane osobowe oraz dotyczące Państwa informacje, udostępnione Kancelarii w związku ze świadczeniem przez Nas usług prawnych, korzystania z funkcjonalności strony internetowej www.ddb-kancelaria.pl, stron mediów społecznościowych Kancelarii oraz innych usług komunikacyjnych świadczonych w Internecie lub z jego wykorzystaniem zwanych dalej „Usługami”, oraz w jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Informujemy, że Państwa dane osobowe pozyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych są dodatkowo chronione ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Wobec tego, niektóre przysługujące Państwu uprawnienia wskazane w § 7 niniejszej Polityki Prywatności, mogą być wyłączone lub ograniczone na podstawie przepisów RODO, przepisów prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1166).
4. W ramach działalności Kancelarii przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko, PESEL, nazwę przedsiębiorstwa, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz w określonych przypadkach wrażliwe dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 RODO.

§ 2.
ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Dudek-Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska, adres: ul. Generała Witolda Urbanowicza 10/13, 20-291 Lublin, NIP: 9462709861, REGON: 389930571 zwanym dalej „Administratorem”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się pod adresem: biuro@ddb-kancelaria.pl.

§ 3.
CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

1. DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII

W ramach bieżącej działalności Kancelarii, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

1.1 świadczenia usług prawnych na Państwa rzecz, w tym zawarcia i wykonania umowy (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
1.2 w celu egzekwowania zawartych umów, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
1.3 w celu wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym podatkowych, księgowych, pracowniczych itp. (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
1.4 w celu potencjalnego zatrudniania w Kancelarii tj. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (art. 221 k.p. oraz art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO),
1.5 udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości elektroniczne bądź telefoniczne (w związku z prośbą o poradę prawną, pytaniami, wątpliwościami, informacjami) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji oraz marketingu bezpośredniego własnych usług Kancelarii, polegającego na przedstawieniu oferty oraz utrzymywaniu kontaktów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
1.6 w innych celach niż wymieniowe powyżej, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

W ramach korzystania przez Państwa z serwisu internetowego prowadzonego przez Kancelarię pod adresem www.ddb-kancelaria.pl zwanego dalej „Serwisem” przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym w ramach formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane podane w treści wiadomości), adres IP lub inne identyfikatory (nazwa domeny, typ przeglądarki) oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies w celu:

2.1 udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2.2 świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udzielania porad prawnych online oraz udostępniana Państwu treści gromadzonych w Serwisie, tj. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych online polegających na wycenie usługi, wskazaniu terminu jej wykonania lub zainicjowania dalszej korespondencji w celu zawarcia umowy, oraz zawarcia i wykonania umowy na Państwa rzecz (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
2.3 dostarczania Państwu jako użytkownikom Serwisu usług oraz utrzymania bezpieczeństwa oraz funkcjonalności Serwisu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
2.4 w celach analitycznych i statystycznych polegających na analizie Państwa aktywności w Serwisie, a także preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu, na podstawie Państwa zgody (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2.5 w celu egzekwowania zawartych umów, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

W związku z Państwa aktywnością na stronach mediów społecznościowych Kancelarii (Facebook), Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem tego profilu, w celu informowania o działalności Kancelarii, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem narzędzi tam dostępnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora jakim jest promowanie własnej marki (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 4.
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza tylko te dane osobowe, które zostaną przez Państwa dobrowolnie podane. Jednakże w określonych przypadkach, konsekwencją ich niepodania będzie niemożność świadczenia usług na Państwa rzecz. W celu skorzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest podanie przez Państwa imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz wskazanie treści wiadomości.

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

Kancelaria pozyskuje jedynie niezbędne informacje umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu, wykonanie usług przez Kancelarię bądź przedstawienie oferty osobom, które nawiązują z nami kontakt w celu otrzymania oferty, a także osobami, którzy obserwują profil Kancelarii w mediach społecznościowych.

§ 5.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania czynności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, w tym:

1.1 jeżeli dane osobowe są przetwarzane w związku z świadczeniem usług prawnych– przez czas niezbędny do realizacji zawartej z Kancelarią umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do wykazania prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków tj. upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartymi przez Kancelarię umowami oraz okres wymagany ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 75) w zakresie przechowywania danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego tj. 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, na potrzeby którego dane osobowe zostały zgromadzone,
1.2 jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii- przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
1.3 jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii jako Administratora– przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciw, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
1.4 w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do chwili wycofania przez Państwa wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. W przypadku, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane, zostaną one niezwłocznie usunięte, zaś w przypadku ich dalszego przetwarzania, zapewniamy zgodność ich przetwarzania z wymogami zawartymi w przepisach RODO.

§ 6.
ODBIORCY DANYCH

1. Państwa dane nie są sprzedawane, wymieniane, przekazywane lub transferowane osobom trzecim z żadnej przyczyny, z wyjątkiem sytuacji wskazanych poniżej w niniejszej Polityce Prywatności lub gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę.
2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
2.1. podmioty zewnętrzne, z którymi Kancelaria współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności lub które zapewniają funkcjonalności tj. podmioty świadczące usługi IT, dostawcy technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze, księgowi, prawnicy),
2.2. sądy powszechne i organy administracji publicznej,
2.3. instytucje państwowe, w sytuacji kiedy udostępnienie danych osobowych wynika z przepisów prawa.
3. Osoby trzecie mające dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Kancelarii.

§ 7.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Przysługuje Państwu prawo do:

1.1 dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii danych osobowych, o ile ich realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez radcę prawnego,
1.2 sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych, poprzez żądanie usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnienie je lub aktualizację, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
1.3 usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem ich przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane lub została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,
1.4 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku kiedy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez radcy prawnego,
1.5 przenoszenia swoich danych osobowych, poprzez żądanie od Administratora otrzymania danych w używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
1.6 wycofania zgody, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, co nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
1.7 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez Administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej,
1.8 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
2. W celu realizacji powyższych uprawnień zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, należy przesłać pisemny wniosek na adres: ul. Generała Witolda Urbanowicza 10/13, 20-291 Lublin, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ddb-kancelaria.pl.
3. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w ciągu miesiąca od jego otrzymania, zaś w razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
4. Przed realizacją Państwa uprawnień Administrator jest zobowiązany zweryfikować Państwa tożsamość.

§ 8.
PROFILOWANIE

Informujemy, że nie będą Państwo podlegali decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

§ 9.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Jednakże, w związku z korzystaniem z usług takich podmiotów jak Google czy Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA (Facebook), Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w celu przechowywania danych na ich serwerach. Informujemy jednak, że wskazane podmioty gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Więcej informacji możecie Państwo zasięgnąć na stronie:
https://www.facebook.com/business/help/336550838147603
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§ 10.
PLIKI COOKIES

1. Administrator w ramach prowadzenia Serwisu korzysta z plików cookies. Pliki cookies czyli tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te nie mają na celu ustalenia Państwa tożsamości i nie zapisują danych wrażliwych.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
2.1. niezbędne pliki cookies, w celu dostarczania użytkownikom Serwisu usług oraz utrzymania bezpieczeństwa oraz funkcjonalności Serwisu; podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
2.2. funkcjonalne i analityczne pliki cookies, w celu dostosowania zawartości Serwisu do Państwa indywidualnych preferencji oraz potrzeb innych odwiedzających użytkowników oraz tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia nam poprawę wydajności Serwisu; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika Serwisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
3.1. tzw. pliki sesyjne (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
3.2. tzw. pliki stałe (persistent cookies), które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
4. Zgoda na wykorzystanie plików cookies wynika z ustawień używanej przez Państwa przeglądarki internetowej, która zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
5. Informujemy, iż podczas pierwszego korzystania z Serwisu wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Kliknięcie okienka „Akceptuję” lub dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.
6. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać zmiany w tym zakresie w ustawieniach przeglądarki internetowej, która umożliwia blokowanie oraz usunięcie plików cookies.
7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w poszczególnych linkach poniżej:
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,
Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl,
Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history,
Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,
Opera – http://help.opera.com/Windows/9.20/en/cookies.html,
Safari-https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=en_US.

§ 11.
LOGI SERWERA

1. Informujemy, iż korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym zamieszczona jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera (plikach dziennika).
2. W logach serwera zapisywane są m.in. informacje takie jak: adres IP użytkowników, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, ilość przesłanych danych.
3. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
4. Logi serwera są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy do administrowania stroną, a ich zawartość jest ujawniana jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.
5. Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora związany z poprawą funkcjonalności Serwisu- art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§ 12.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i uaktualniania w oparciu o zmiany w świadczeniu usług przez Kancelarię oraz zmiany przepisów prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy dokument może zostać zmieniony poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności w Serwisie.
3. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r.

Obsługa prawna firm Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW
I DORADZTWO KORPORACYJNE

Kancelaria oferuje kompleksową prawną obsługę na terenie Lublina oraz całej Polski podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, dostosowaną do branży i skali działalności, w ramach której zajmuję się:
 • bieżącym doradztwem korporacyjnym w zakresie prawa handlowego oraz prawa cywilnego,
 • obsługą organów spółek oraz przygotowywaniem dokumentacji korporacyjnej, w tym uchwał wspólników, zarządu, rady nadzorczej czy regulaminu pracy zarządu,
 • organizacją zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • reprezentacją w postępowaniu rejestrowym (KRS)
 • doradztwem z zakresu prawa pracy, w tym sporządzaniem i negocjowaniem umów z pracownikami, tworzeniem regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów pracy zdalnej,
 • opiniowaniem, sporządzaniem i negocjowaniem umów w obrocie gospodarczym, listów intencyjnych, regulaminów czy ogólnych warunków umów,
 • reprezentacją w postępowaniach cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z prowadzoną działalnością,
 • reprezentacją w negocjacjach i mediacjach gospodarczych,
 • windykacją należności,
 • wdrożeniem i stosowaniem standardów ochrony danych osobowych w organizacji,
 • doradztwem w zakresie zmian właścicielskich i kapitałowych tj. przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, zbycie udziałów lub akcji, podwyższenie kapitału zakładowego,
 • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego.

Obsługa prawna firm Lublin

Ochrona danych osobowych/RODO Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/RODO

Kancelaria oferuje merytoryczne wsparcie i kompleksowe wdrożenie RODO w organizacji podmiotów gospodarczych, w ramach którego zajmuję się:
 • udzielaniem porad i opinii prawnych,
 • audytem organizacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • przygotowaniem dokumentacji, umów oraz wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych zgodnych z RODO, w tym polityk bezpieczeństwa, polityk prywatności czy regulaminów ochrony danych,
 • oceną naruszeń i przygotowywaniem zgłoszeń naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego,
 • reprezentacją przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, w tym doradztwem w ramach postępowań kontrolnych i postępowań w sprawie naruszenia danych osobowych,
 • doradztwem prawnym dla Inspektora Ochrony Danych lub przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
 • prowadzeniem szkoleń dla pracowników i administratora danych z zakresu praktycznego stosowania RODO.

Zajmuję się również doradztwem prawnym i reprezentacją osób fizycznych, których dane osobowe zostały naruszone w zakresie realizacji przysługujących im uprawnień, w tym dochodzenia na drodze postępowania sądowego od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za szkodę poniesioną ujawnieniem danych osobowych.

Ochrona danych osobowych/RODO Lublin

Prawo e-commerce Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

PRAWO E-COMMERCE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu elektronicznego, w tym:
 • bieżące doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony praw konsumentów czy świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • audyt prawny stron internetowych, sklepów internetowych oraz platform sprzedażowych,
 • tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów internetowych, serwisów czy platform sprzedażowych,
 • tworzenie polityk prywatności oraz plików cookies, regulaminów newslettera, regulaminów konkursów i promocji oraz klauzul informacyjnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów z dostawcami, podwykonawcami i kontrahentami w zakresie dostarczania usług internetowych.

Prawo e-commerce Lublin

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także reprezentację w postępowaniach cywilnych, w tym:
 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i analiz,
 • tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie zasadności inicjowania postępowania sądowego, z uwzględnieniem korzyści i powiązanych z procesem kosztów,
 • windykację należności, w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód z dłużnikami,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu naruszenia dóbr osobistych,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu zobowiązań, w tym związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, czynami niedozwolonymi, czy bezpodstawnym wzbogaceniem,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa rzeczowego, w tym związanych z naruszeniem własności i posiadania, zasiedzeniem, rozgraniczeniem, zniesieniem współwłasności, czy bezumownym korzystaniem z nieruchomości,
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa spadkowego, w tym związanych z przyjęciem i odrzuceniem spadku, działem spadku, stwierdzeniem nieważności testamentu czy dochodzeniem zachowku,
 • prowadzenie spraw sądowych w zakresie ochrony konsumentów, w tym związanych z wadami rzeczy sprzedanej,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, polubownymi, innymi organami mediacyjnymi oraz organami egzekucyjnymi.

Prawo cywilne Lublin,
Porady prawne Lublin

Prawnik nieruchomości Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie podejmowania inwestycji na rynku nieruchomości, w tym:
 • tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie umów dotyczących nieruchomości, w tym umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych sprzedaży, najmu, najmu okazjonalnego, dzierżawy, zlecenia, o dzieło czy podwykonawstwo,
 • doradztwo w procesie nabywania i zbywania nieruchomości,
 • wykonywanie analizy nieruchomości pod względem możliwych ryzyk i obciążeń finansowych związanych z nabyciem nieruchomości tzw. due diligence nieruchomości,
 • reprezentację w sprawach sądowych związanych z procesem inwestycyjnym, jak również z wykonawstwem,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Prawnik nieruchomości Lublin

Kredyty frankowe Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

KREDYTY FRANKOWE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia roszczeń z umów o kredyt denominowany i indeksowany do CHF, w tym:
 • opiniowanie umów kredytowych w zakresie występowania klauzul niedozwolonych i postanowień prowadzących do nieważności umowy,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie zasadności inicjowania postępowania sądowego, z uwzględnieniem korzyści i powiązanych z procesem kosztów,
 • sporządzanie reklamacji bankowych oraz reprezentowanie kredytobiorców w negocjacjach ugodowych z bankiem,
 • reprezentację kredytobiorców w postępowaniu sądowym, w tym przygotowanie pozwu, dalszych pism procesowych, wniosków o zabezpieczenie czy środków zaskarżenia,
 • nadzorowanie wykonania prawomocnego wyroku,
 • reprezentację przed sądem wieczystoksięgowym w sprawie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Kredyty frankowe Lublin

Odszkodowania Lublin, Kancelaria odszkodowawcza Lublin, Odszkodowania komunikacyjne Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

ODSZKODOWANIA

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w dobrach prawnie chronionych, w szczególności za szkody powstałe wskutek: wypadków komunikacyjnych (odszkodowania powypadkowe, w tym za śmierć osoby najbliższej oraz uszkodzenie ciała), błędów medycznych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, uszkodzenia mienia, szkód wyrządzonych przez pracownika (odszkodowania od pracownika), niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy oraz innych.

Oferta obejmuje m.in.:
 • analizę sprawy w zakresie określenia szans na uzyskanie potencjalnego odszkodowania lub/i zadośćuczynienia oraz jego wysokości,
 • sporządzenie zgłoszenia szkody oraz reprezentację w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem lub innym podmiotem/sprawcą zdarzenia,
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym,
 • nadzór nad wykonaniem zapadłych orzeczeń.
W zakresie szkód osobowych oraz roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia m.in.
 • zadośćuczynienia za krzywdę,
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek opieki medycznej,
 • zwrotu kosztów ewentualnej opieki świadczonej przez osoby trzecie (w tym członków rodziny),
 • zwrotu utraconego dochodu (jeżeli w związku z wypadkiem konieczne było przebywanie na zwolnieniu lekarskim),
 • zwrotu kosztów zniszczonych w wypadku rzeczy,
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb (np. wydatków na leczenie, rehabilitację) oraz renty z tytułu utraty widoków na przyszłość (wyrównanie utraty możliwości zarobkowych).

Odszkodowania Lublin,
Kancelaria odszkodowawcza Lublin, Odszkodowania komunikacyjne Lublin

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Kancelaria oferuje profesjonalne usługi prawne w zakresie reprezentowania przedsiębiorców oraz osób fizycznych na każdym etapie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym:
 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym przed organami podatkowymi oraz celno-skarbowymi,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji bądź postanowienia,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Lublin

Prawo rodzinne Lublin, Rozwód Lublin, Alimenty Lublin - Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Dudek-Brzozowska Lublin

PRAWO RODZINNE

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentację w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach:
 • o rozwód i separację,
 • podział majątku wspólnego,
 • o zasądzenie i podwyższenie alimentów, a także uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • dotyczących władzy rodzicielskiej oraz sprawowania opieki nad dziećmi,
 • ustaleniem ojcostwa lub macierzyństwa.

Prawo rodzinne Lublin,
Rozwód Lublin,
Alimenty Lublin

Informujemy, iż w ramach naszej strony internetowej, w celu zapewnienia jej prawidłowego działania oraz w celach statystycznych, stosujemy pliki cookies. Możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Politykę Prywatności.